Na moście, pod mostem i przy sztucznym świetle -wolno wędkować czy nie?

Cezary Szczepaniak: „Z czego wynika zakaz wędkowania z mostów wskazywany przez różne Okręgi w ich regulaminach? Czy istnieją jakiekolwiek zakazy wędkowania pod mostem? Czy wędkując pod mostem, który jest oświetlony, łamiemy zakaz stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb?” Takie oto pytania Czytelników skłoniły mnie do napisania dzisiejszego artykułu.

Powiadom znajomego:

Łowienie z mostów

Zacznę od zakazu wędkowania z mostów, który widniał „od zawsze”  w obowiązującym dawniej, ogólnokrajowym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb i przez wiele Okręgów został przeniesiony do ich regulaminów. Na wstępie należy zauważyć, że w przepisach prawa powszechnie obowiązującego brak zapisu, który wprost zakazywałby wędkowania z mostów. Jednakże zakaz ten można wywodzić z przepisów dotyczących dróg publicznych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa na tych drogach.

Ustawa o drogach publicznych w art. 1 stanowi, iż drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Ustawa wprowadza również klarowny podział dróg na kategorie:
- drogi krajowe;
- drogi wojewódzkie;
- drogi powiatowe;
- drogi gminne.
Drogi niezaliczone do żadnej z ww. kategorii są drogami wewnętrznymi. Będą to np. drogi dojazdowe do gruntów rolnych lub leśnych, obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców itp.

W art. 4 pkt 12 i 13 zawarto słownik pojęć, gdzie ustawodawca posługuje się pojęciem mostu:

Pkt 12 - drogowy obiekt inżynierski - most, wiadukt, tunel, przepust i konstrukcję oporową, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy Prawo budowlane

Pkt 13 - obiekt mostowy - most i wiadukt, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 10 omawianej ustawy obiektom mostowym nadaje się jednolite numery inwentarzowe, prowadzi się ich rejestr, a także ewidencję. Pozostaje zatem zastanowienie się, czy wędkowanie z obiektów mostowych, określonych w ustawie o drogach publicznych, może stwarzać niebezpieczeństwo w ruchu na tych drogach? Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie jest ..."

 

Cały artykuł znajdziecie na stronie 66 WW 12/22. 

 

 

Podobne wiadomości