PZW dla dzieci i młodzieży

Cezary Szczepaniak: "Okazuje się, że kwestie przepisów obowiązujących młodych wędkarzy są dla naszych Czytelników nadal interesujące. Nic dziwnego, w końcu wakacje tuż tuż. Oto fragment listu nadesłanego do redakcji:

Powiadom znajomego:

„Po przeczytaniu Pana ostatniego artykułu mam prośbę o opisanie, jak wygląda sytuacja prawna dzieci i młodzieży, które chcą wędkować. Poprzednio skupił się Pan na możliwości samodzielnego wędkowania młodzieży, która ukończyła 14 rok życia. A co z młodszymi dziećmi? Chodzi mi o wędkowanie na wodach PZW, zgodnie z regulaminami tego stowarzyszenia”.

Odpowiadając na pytanie Czytelnika wypada zacząć od możliwości członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim. Statut PZW nie pozostawia wątpliwości, że Związek zrzesza członków zwyczajnych i członków uczestników. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła składkę członkowską ogólnozwiązkową. Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba fizyczna w wieku poniżej 16 lat, za zgodą przedstawiciela ustawowego. Zarówno członkowie zwyczajni, jak i uczestnicy, posiadają określone Statutem prawa i obowiązki. I jedni i drudzy mogą m. in. uprawiać wędkarstwo w wodach Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującym w PZW „Regulaminem amatorskiego połowu ryb” (dalej: „RAPR”). Odpowiedź na pytanie Czytelnika da nam analiza przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz obowiązującego RAPR-u.

Przepisy ustawy

Zacznijmy zatem od przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, a konkretnie art. 7 ust. 2, który stanowi, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie. Ust. 3 i 6 art. 7 zawierają dalsze kluczowe zapisy, a mianowicie ust. 3 art. 7 stanowi, iż z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Z kolei, zgodnie z ust. 6 art. 7 tejże ustawy, kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Wypada tu dodać, że omawiana ustawa nie wprowadza takiego rozgraniczenia w przypadku zezwoleń. Zezwolenie to nie karta wędkarska i uprawniony do rybactwa może je wydać osobie w niemal dowolnym wieku.

Podsumowując: ..."

Na Wasze pytania odpowiada prawnik Cezary Szczepaniak na stronie 68 WW 5/23.  

Podobne wiadomości