Wodowanie łodzi wędkarskich

Cezary Szczepaniak: "Tym razem postaram się omówić kwestie wodowania łodzi z przyczepy transportowej, a zatem poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami.

Powiadom znajomego:

Przepis art. 77 ust. 1
pkt 7 lit. a) – e) ustawy Prawo wodne stanowi, że zakazuje się poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, z wyłączeniem pojazdów:
a) jednostek organizacyjnych wykonujących uprawnienia właścicielskie w stosunku do wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach,
b) jednostek wykonujących roboty inwestycyjne lub prace utrzymaniowe,
c) jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych,
d) jednostek ratowniczych,
e) organów lub jednostek wykonujących kontrolę w zakresie określonym w przepisach ustawy i przepisach odrębnych.

Jak łatwo się zorientować pojazdy wędkarzy nie są wyłączone z zakazu ustanowionego omawianym przepisem. Pozostaje zatem kwestia dwóch pojęć, a mianowicie „wód powierzchniowych” oraz „gruntów pokrytych wodami”.

Wody powierzchniowe

Pojęcie wód powierzchniowych wyjaśniają przepisy art. 18–23 Prawa wodnego. Wody dzielą się na wody powierzchniowe i wody podziemne. Wodami powierzchniowymi są wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne oraz śródlądowe wody powierzchniowe. Śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na śródlądowe wody płynące oraz śródlądowe wody stojące.

Śródlądowymi wodami płynącymi są wody w:
1) ciekach naturalnych oraz źródłach, z których te cieki biorą początek;
2) jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym albo okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych;
3) sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących;
4) kanałach.
Śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi.
Grunty pokryte wodami

Z kolei pojęcie gruntów pokrytych wodami zostało zdefiniowane w art. 16 pkt 16, który stanowi, że rozumie się przez to grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzących.

Gdzie można wodować?

Najwyższy czas, aby wyjaśnić, w jakim stopniu cytowane powyżej przepisy odnoszą się do wędkarzy, mając oczywiście na względzie przede wszystkim możliwości wodowania łodzi. Sam zakaz poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych jest dość ..."

Porady prawne na temat wędkowania z jednostek pływających przygotował prawnik Cezary Szczepaniak na stronie 66 WW 8/22.   

Podobne wiadomości