Do czego ma prawo dzierżawca wody?

Cezary Szczepaniak: Czy zarząd koła PZW może wprowadzić na łowisku całoroczny zakaz wędkowania? Oto list w tej sprawie nadesłany przez jednego z Czytelników:

Powiadom znajomego:

„Od wielu lat łowię ryby w akwenie, którego dzierżawcą od burmistrza miasta jest PZW. Tutejszy zarząd koła wprowadził całoroczny zakaz połowu ryb na zbiorniku udostępnionym do wędkowania. Otóż na pewnym jego odcinku ustawiono tablicę z napisem: „Tarlisko - zakaz wędkowania”. Zapomniano zaznaczyć pod tym napisem dat, np. od 1 kwietnia do 30 czerwca, gdyż wówczas odbywa się tu tarło ryb. Jesienią, łowiąc tam ryby na spinning, dostałem reprymendę od strażników SSR, a przecież w tym okresie nie odbywa się tu tarło jakiekolwiek ryby, a uwagi strażników nie są poparte żadną podstawą prawną, gdyż jest to woda publiczna. Moim zdaniem w każdym miejscu tego akwenu można postawić takie oznakowanie, gdyż ryby pływają po całym akwenie i raz są tu gdzie postawiono to kuriozalne oznakowanie, a innym razem stadnie pływają po drugiej stronie łowiska lub po środku. Zarząd miejscowego koła twierdzi natomiast, że w tym miejscu jest ostoja ryb. Poza tym obok udostępnionego łowiska jest drugi akwen oddzielony wałem mający od wielu lat status matecznika i tu ryb łowić nie wolno przez cały rok. Proszę o wyjaśnienie, czy istnieje jakaś podstawa prawna opisanego przeze mnie działania PZW?”

Odpowiadając na pytanie Czytelnika zacznę od kwestii podstawowej, a mianowicie obowiązków uprawnionego do rybactwa, którym w opisanej sytuacji jest Polski Związek Wędkarski.

 

Obowiązki uprawnionego do rybactwa

Podstawowym obowiązkiem, wynikającym z treści art. 6 ustawy o rybactwie śródlądowym, jest obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim. Jednocześnie ustawodawca zdefiniował pojęcie racjonalnej gospodarki rybackiej jako polegającej na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa. Przejawów prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej może być na pewno bardzo wiele, w zależności od charakteru, rybostanu itp. danej wody. Będą do nich należeć z pewnością podwyższanie wymiarów ochronnych, wydłużanie okresów ochronnych, czy też wyłączanie określonych metod wędkowania lub miejsc udostępnionych do wędkowania na danym akwenie.

Jeżeli zerkniemy teraz do Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW, to już w jego wstępie możemy przeczytać, że zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa – Zarząd Okręgu PZW – określając w nim zasady: wędkowania, dozwolone metody połowu i ochrony ryb. Uprawniony do rybactwa ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad i metod połowu. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że uprawniony do rybactwa – w granicach obowiązujących przepisów prawa powszechnego – może kreować treść zezwoleń na połów ryb. I tak się też dzieje w praktyce. Zezwolenia w poszczególnych Okręgach wprowadzają m. in. ograniczenia w możliwości uprawiania naszego hobby. Dotyczyć one mogą bardzo różnych kwestii, np. wywożenia zanęt, używania zanęt, połowu określonymi metodami, wędkowania z łodzi, a także wyłączania z możliwości wędkowania określonych miejsc, o którym to przypadku pisze Czytelnik.

 

Przepisy ustawy

W tym miejscu wypada zastanowić się, czy opisywany tu zakaz nie narusza przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do treści art. 8 ustawy o rybactwie śródlądowym, który to przepis wskazuje szereg zakazów dotyczących połowu ryb. I tak w pkt 12 lit. c) wprowadzono zakaz połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa oraz oznakowanych przez uprawnionego do rybactwa krześlisk. Z kolei w ust. 2 omawianego przepisu ustawodawca zakazał pozyskiwania ikry ryb, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach.

Biorąc to pod uwagę trzeba stwierdzić, że  ..."

Czy zarząd koła PZW może wprowadzić na łowisku całoroczny zakaz wędkowania? A to pytanie prawnik Cezary Szczepaniak odpowiada na stronie 66 WW 2/24.

Podobne wiadomości