Zasady zarybiania karpiem

Cezary Szczepaniak: "Popularność zarybień wód karpiem nie ulega wątpliwości. Można dyskutować o tym, skąd ta popularność się bierze, czy jednak obowiązujące przepisy nie wprowadzają ograniczeń w zarybianiu gatunkiem, bądź co bądź, obcym dla naszych wód?

Powiadom znajomego:

Nasz Czytelnik pisze m.in.:  „W mojej okolicy jest dużo niewielkich zbiorników, które co roku zarybiane są niemal wyłącznie karpiem. Czy naprawdę w świetle prawa jest to możliwe?”

W kontekście tego pytania na początek należy wyjaśnić, że obowiązujące przepisy posługują się trzema podstawowymi pojęciami, a mianowicie:

1. Ryby gatunku obcego

2. Ryby uznane za nierodzime

3. Ryby uznane za rodzime

Przepisy te to naturalnie przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym (dalej: ustawa) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie (dalej: rozporządzenie).

Przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy ustanawia pewną generalną zasadę dotyczącą zarybień gatunkami obcymi. Zasada ta sprowadza się do konieczności uzyskania zezwolenia na wprowadzenie ryb gatunku obcego, polegającego na zarybieniu wód. Organem właściwym do wydawania zezwoleń jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zezwolenia takie wydawane są na wniosek zainteresowanego, w drodze decyzji administracyjnej, na czas określony. Przepisy przewidują także możliwość odmowy wydania takiego zezwolenia.

Przypadek karpia

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek, wprowadzony przepisem art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy, który stanowi, że zezwolenia nie wymaga wprowadzanie ryb gatunku obcego wymienionego w wykazie gatunków ryb uznanych za nierodzime określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 3f pkt 1 lit. a, polegające na zarybieniu wód, które dokonywane jest zgodnie z warunkami określonymi w tych przepisach. Przepisami tymi są przepisy ww. rozporządzenia.

Rozporządzenie określa wykaz gatunków ryb uznanych za nierodzime, wykaz gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunki wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie, polegające na zarybieniu wód. Zgodnie z § 2 omawianego rozporządzenia karp ..."

Jakie są zasady zarybiania karpiem? Na to pytanie prawnik Cezary Szczepaniak odpowiada na stronie 66 WW 2/23.

Podobne wiadomości