Polski Związek Wędkarski, Korzystamy funduszu rybackiego - zdjęcie, fotografia
Wiadomości Wędkarskie 11/04/2018 11:56

Od siedmiu lat Polska korzysta ze specjalnego instrumentu wsparcia obszarów zależnych od rybactwa, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie dobrych projektów, realizujących nie tylko potrzeby wnioskodawcy, ale także cele lokalnej strategii rozwoju przygotowanej przy udziale całej społeczności lokalnej.

 

 

Środki Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), przemianowanego w 2014 roku na Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), stanowią wraz ze środkami krajowymi (w proporcji 85% – EFR / 15% – krajowe) budżet krajowego Programu Operacyjnego (w tzw. perspektywie finansowej 2007–2013 był to PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007–2013”, zwany skrótowo PO RYBY, w perspektywie finansowej 2014–2020 – PO „Rybactwo i Morze”. W ramach tego Programu część funduszy jest przeznaczona na wsparcie obszarów zależnych od rybactwa (tzw. Oś 4 EFR, obecnie Priorytet 4 EFMR). Środkami tymi dysponują wybrane w konkursie lokalne partnerstwa, obejmujące podmioty sektorów: publicznego, prywatnego i społecznego (tzw. Lokalne Grupy Rybackie, Rybackie Lokalne Grupy Działania lub Lokalne Grupy Działania), które decydują o dofinansowaniu projektów wpisujących się w opracowaną przez partnerstwo strategię rozwoju obszaru zależnego od rybactwa objętego działaniem partnerstwa. Strategie te dotyczą nie tylko sektora rybackiego, ale szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Warunek ten spełniły liczne projekty Polskiego Związku Wędkarskiego. Dzięki temu możliwa była m.in. skokowa zmiana standardu wielu obiektów, z których korzystają członkowie PZW, ale także rekultywacja użytkowanych przez nich akwenów czy wzrost skuteczności działań chroniących zasoby ryb. Żeby nie być gołosłownymi, poniżej pokazujemy wybrane przykłady projektów zrealizowanych przez dwa okręgi PZW: w Opolu i Mazowiecki.

 

Projekty Okręgu PZW w Opolu
W ramach dwóch projektów (w 2011 i 2013 roku), mających na celu różnicowanie działalności rybackiej, Okręg PZW w Opolu utworzył ośrodek rekreacyjny w Szczedrzyku nad Jeziorem Turawskim. Po przebudowaniu pomieszczeń gospodarczych powstała stanica wędkarska z możliwością wynajmu 2 miejsc noclegowych wyposażonych w łazienkę i toaletę. Aktualnie zaś jest modernizowany Ośrodek Wędkarsko-Turystyczny „Rybaczówka” w Turawie.
Inny wsparty środkami EFR projekt infrastrukturalny obejmował budowę drewnianych pomostów wędkarskich nad zbiornikiem wodnym w Lewinie Brzeskim. Zakres inwestycji obejmował również elementy małej architektury (kosze, ławki, stojaki na rowery) oraz wyznaczenie miejsc biwakowych, a także utworzenie ścieżki dydaktycznej.
Z kolei przy zbiorniku po żwirowni w Lewinie Brzeskim zbudowana została wiata, w której w razie niepogody mogą się schronić wędkarze.
Dzięki dobrej współpracy opolskiego PZW z samorządem lokalnym (w tym konkretnym przypadku z gminą Ozimek), w sąsiedztwie położonego w kompleksie leśnym Ośrodka Zarybieniowego Okręgu Opolskiego PZW „Poliwoda” w Biestrzynniku, powstała infrastruktura rekreacyjno-turystyczna, na którą złożyły się:
1) ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna długości 1 km z 20 tablicami edukacyjnymi,
2) punkt informacji turystycznej w postaci 3 tablic, umieszczonych w kluczowych miejscach terenu, zawierających informacje o obszarze, jego atrakcjach i bazie turystycznej,
3) miejsca parkingowe, chodniki, ławki i kosze na śmieci, ogrodzenie miejsca wypoczynku, a także prace remontowe w obiektach: Koliba, smażalnia i domek typu „Brda”,
4) przebudowana droga dojazdowa i brama do ośrodka.
Bezpośrednim beneficjentem środków EFR i krajowych była w tym przypadku gmina Ozimek, ale ostatecznym beneficjentem są wędkarze, mieszkańcy i turyści. Było to możliwe dzięki umowie użyczenia gminie Ozimek przez opolski PZW terenu wokół zbiorników wodnych dla rozwoju małej infrastruktury turystycznej. Powstałe i zmodernizowane obiekty wykorzystywane są m.in. podczas realizowanych wspólnie przez PZW i Lokalną Grupę Rybacką „Opolszczyzna” plenerowych zajęć dla dzieci i młodzieży dotyczących ekologii i akwakultury.
Ośrodek Zarybieniowy „Poliwoda” w Biestrzynniku prowadzi także sprzedaż detaliczną ryb. Stało się to możliwe dzięki wsparciu finansowemu remontu i przebudowy budynku gospodarczego oraz wyposażenia go w odpowiedni sprzęt, m.in. specjalistyczną pompę i agregat prądotwórczy. Zakupiony w ramach obydwu projektów sprzęt wykorzystywany jest m.in. w magazynach, gdzie przechowywane są żywe ryby.

 

Gmina Ozimek – inwestycja w Biestrzynniku

 

Edukacja młodzieży w ośrodku „Poliwoda” w Biestrzynniku

 

Zajęcia plenerowe dla młodzieży w ośrodku „Poliwoda” w Biestrzynniku


Wsparte unijnymi funduszami projekty opolskiego PZW nie ograniczają się do inwestycyjnych. Mniej spektakularne, ale może ważniejsze są projekty mające na celu zachowanie dobrostanu ryb. Do nich należy zaliczyć przeprowadzoną w 2013 roku analizę bioróżnorodności ichtiofauny wód zasiedlających obszar LGR „Opolszczyzna” czy – w tym samym roku – rekultywację rozlewiska na rzece Budkowiczance w Murowie, a także – aktualnie realizowane – wykoszenie stawu Hutnik w Tułowicach Małych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. Ochronie zasobu ryb służy także wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej w 2011 roku w zestaw do monitoringu środowiskowego czy – obecnie realizowany – zakup wyposażenia dla tejże straży, koniecznego do prowadzenia działań w zakresie zapobiegania i zwalczania kłusownictwa.
Integracji środowiska i promocji wędkarstwa w społeczności, nie tylko lokalnej, służyły – zorganizowane w 2012 roku, także z unijnym wsparciem – wędkarskie imprezy sportowo-rekreacyjne.
Opisane powyżej projekty zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”.

 

Projekty Okręgu Mazowieckiego
Najbardziej kapitałochłonnym projektem była budowa Ośrodka Szkoleniowo-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Serocku, dostępnego dla członków PZW, mieszkańców obszaru LGR „Zalew Zegrzyński” oraz turystów. Odbywają się w nim szkolenia, warsztaty, wykłady, konferencje, imprezy tematyczne z zakresu m.in.: edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i wędkarstwa, a także letnie i zimowe obozy szkoleniowe. Część szkoleniowa estetycznego, dwukondygnacyjnego, całorocznego budynku mieści około 120 osób i jest wyposażona w nagłośnienie, projektor i telewizor. Jest także część noclegowa, składająca się z 12 dwuosobowych pokoi z aneksem kuchennym. Projekt ten został zrealizowany w okresie od marca 2013 do czerwca 2015 roku.
Prawie jednocześnie całkowitą metamorfozę przechodził Ośrodek Rybacki w pobliskiej Wierzbicy. Przebudowany został budynek socjalno-biurowy, obudowana wiata magazynowa wraz z budynkiem warsztatowym oraz wymieniona nawierzchnia placów manewrowych i parkingów. Dzięki temu projektowi w przebudowanym budynku powstały pokoje do wynajęcia, z których korzystają wędkarze i turyści. Odremontowana wiata służy za hangar do przetrzymywania łodzi wędkarskich i turystycznych. W obiekcie świadczone są również usługi slipowania łodzi i parkowania pojazdów.
Nie był to koniec przemian ośrodka w Wierzbicy. Blisko 50-letni obiekt sklepu i baru został zastąpiony przez nowoczesny i funkcjonalny budynek o powierzchni 215 m2, w którym znalazła miejsce smażalnia z tarasem konsumpcyjnym oraz sklep rybny, wraz z odpowiednim wyposażeniem. Zmodernizowana została także instalacja wodociągowa.
Chronologicznie pierwszą, bo zrealizowaną w 2012 roku, inwestycją w Ośrodku w Serocku (wspartą środkami EFR i krajowymi) była budowa czterech wielofunkcyjnych pomostów, które jednocześnie mogą być stanowiskami wędkarskimi, miejscem wypoczynku oraz przystanią dla łodzi, rowerów wodnych lub kajaków. Mocowanie pomostów do podłoża za pomocą obciążników i kotwic ogranicza ingerencję w dno zbiornika, zaś lekkość konstrukcji – szybkie złożenie w razie potrzeby.
Podobnie jak w Opolskiem, także na Mazowszu fundusze pomocowe w dyspozycji LGR służyły też ochronie zasobów ryb i środowiska. Dzięki nim OM PZW mógł zakupić nowoczesny, pozwalający docierać we wszystkie zakamarki akwenów i ich linii brzegowej, sprzęt dla społecznej i etatowej Straży Rybackiej. Dzięki wyposażeniu straży w samochód terenowy oraz łódź patrolową z silnikiem oraz przyczepą podłodziową efektywność walki z kłusownictwem zdecydowanie wzrosła.
Możliwa była także rekultywacja jeziora Góra w gminie Wieliszew poprzez zastosowanie innowacyjnej metody oczyszczania zbiorników wodnych – probiotechnologii. Dzięki niej osady organiczne zalegające w strefie beztlenowej uległy naturalnej mineralizacji. Znacznej poprawie uległy parametry fizykochemiczne wody jeziora. Zlikwidowane zostało zjawisko przyduch letnich i zimowych. Dzięki znacznej poprawie warunków środowiskowych występujące w jeziorze populacje ryb zwiększyły swoją liczebność.
Racjonalnemu wykorzystaniu i ochronie zespołów ryb w zbiornikach zaporowych służył projekt zrealizowany przez Okręg Mazowiecki PZW wspólnie z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach osi PO RYBY dedykowanej współpracy podmiotów rybackich i badawczych.
Całkowita wartość opisanych projektów wyniosła 8,43 mln zł. Znaczną część, bo 4,25 mln zł, stanowiły środki EFR i krajowe, ale i tak był to bardzo duży wysiłek finansowy i organizacyjny okręgów. Wszak wszystkie te inwestycje i działania zostały zrealizowane, w co trudno uwierzyć, na przestrzeni około 3 ½ roku.
Tak duża liczba projektów zrealizowanych ze środków EFR była możliwa dzięki aktywnej działalności obu okręgów PZW w Lokalnych Grupach Rybackich: LGR „Opolszczyzna” i LGR „Zalew Zegrzyński”. Przygotowanie i realizacja projektów finansowanych przez LGR wymaga współpracy wielu partnerów, zgodności projektu z lokalną strategią, a także niemałej kompetencji i wytrwałości (niestety, procedury są dość wymagające) kadr okręgów. Do tej aktywności i wytrwałości zachęcamy wszystkie okręgi, których teren działania pokrywa się z obszarem jednej lub więcej LGR. Środki z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dostępne za pośrednictwem LGR mogą być wykorzystywane maksymalnie do 2023 roku.

 

Nowoczesny sprzęt Straży Rybackiej Okręgu Mazowieckiego

 

Ośrodek Szkoleniowo-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Serocku

 

Nowe pomosty w ośrodku w Serocku

 

Rekultywacja jeziora Góra

 

W latach 2007–2013 jednostki terenowe PZW, w ramach funduszy zewnętrznych oraz unijnych, pozyskały kwotę
w wysokości 51 636 553 zł, a w latach 2014–2016 kwotę 25 802 000 zł.    

(red.)

 

Zdjęcia archiwum
Tekst Ireneusz Kamiński

Reklama

Korzystamy z funduszu rybackiego UE komentarze opinie

Dodajesz jako: |
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez wiadomosciwedkarskie.com.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Polski Związek Wędkarski Redakcja Wiadomości Wędkarskie z siedzibą w Warszawa 00-831, Twarda 42,

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"