Prawnik radzi

Możliwości Społecznej Straży Rybackiej

Możliwości Społecznej Straży Rybackiej

Czy wobec obowiązujących przepisów możliwa jest kontrola legalności połowu ryb przez społecznych strażników jednego powiatu na wodach drugiego powiatu? Ewentualnie jakie powinny być spełnione warunki prawne? Porozumienie powiatów legalizujące taką sytuację? Pytam, ponieważ Koledzy strażnicy z sąsiadującego koła z innego powiatu (ten sam okręg PZW) mają bliżej do naszych wód i łatwiej im byłoby dotrzeć na takie kontrole. Znają też te wody, bo tu de facto też wędkują. Zasugerowałem im wspólne kontrole z PSR lub kontrole z Policją z powiatu, w którym są zlokalizowane wody ich interesujące.

 

Właściwości Społecznej Straży Rybackiej - tytuł oryginalny

 

W ustawie o rybactwie śródlądowym mamy wskazane dwie służby, których zadaniem jest kontrola przestrzegania przepisów tej ustawy. Jedną służbą jest Państwowa Straż Rybacka (dalej: „PSR”), zaś drugą Społeczna Straż Rybacka (dalej: „SSR”). Zadaniem SSR, zgodnie z art. 24 ust. 2 ww. ustawy, jest współdziałanie z PSR w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Dodatkowo w ust. 3 tego przepisu jest mowa o specjalistycznym nadzorze nad SSR, który sprawuje wojewoda, ale poprzez wojewódzkiego komendanta PSR. Aby zatem odpowiedzieć na pytanie Czytelnika, dotyczące właściwości miejscowej SSR, należy na wstępie odnieść się do takiej właściwości w przypadku PSR. Omawiana ustawa nie wskazuje wprost właściwości miejscowej PSR, jednakże nie jest trudno wywieść ją z samej wojewódzkiej struktury tej straży i podległości określonemu wojewodzie. Nie ulega zatem wątpliwości, że na przykład PSR w Warszawie opiekuje się wodami w województwie mazowieckim (także z wykorzystaniem posterunków terenowych), a nie np. pomorskim. Dodatkowo, zgodnie z art. 22 ust. 7 ustawy o rybactwie śródlądowym, to dany wojewoda, w drodze zarządzenia, nadaje regulamin PSR, określający szczegółową organizację i sposób działania tej straży. Regulaminy te można bez trudu odnaleźć na stronach poszczególnych urzędów wojewódzkich. Ich treść nie pozostawia wątpliwości, że obszarem działania określonej komendy PSR jest dane województwo, zaś posterunków rejonowych różne powiaty, jednak bez określania sztywnych ram, z których wynikałoby, że posterunek w powiecie X może kontrolować wyłącznie na terenie tego powiatu. W regulaminach takich określa się też w sposób ramowy zasady współpracy ze SSR. Zawarta w pytaniu Czytelnika koncepcja co do przeprowadzania wspólnych kontroli SSR z PSR bez wątpienia rozwiązuje problem omawianej tu właściwości miejscowej, jednakże równocześnie faktycznie zmniejsza liczbę kontroli. Pozostaje zatem kwestia właściwości SSR w sytuacji opisanej przez Czytelnika.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć SSR albo wyrazić zgodę na utworzenie SSR przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa. Jak wynika z cytowanego przepisu, decydentem pozostaje rada powiatu, jednak krąg podmiotów mogących wnosić o powołanie do życia SSR jest bardzo szeroki.

Pomijając starostę, mamy tutaj:
1) zainteresowane organizacje społeczne lub
2) uprawnionych do rybactwa (np. okręg PZW).


Ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 1a omawianej ustawy, rada powiatu uchwala także regulamin SSR. Mamy tu poniekąd podobne rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę, zarówno w przypadku PSR, jak i SSR, czyli regulaminy. W przypadku SSR mamy do czynienia z tzw. regulaminem ramowym, określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży. Przepisy tego rozporządzenia, w zakresie dotyczącym regulaminu ramowego, nie zawierają jednak żadnych postanowień w sprawie właściwości miejscowej SSR. Pozostaje zatem analiza regulaminu SSR, obowiązującego w powiecie, o którym pisze Czytelnik. Niestety, Czytelnik regulaminu tego nie załączył do swojego pytania, zaś ja nie byłem w stanie znaleźć go w czeluściach Internetu. Znalazłem natomiast kilkanaście regulaminów SSR z różnych zakątków naszego kraju, które poddałem analizie. We wszystkich analizowanych przypadkach o powołanie do życia SSR wnosiły okręgi PZW. I na tym kończą się podobieństwa, gdyż jeśli chodzi o samą treść postanowień regulaminów, można wyróżnić trzy kierunki postępowania, wykreowane przez poszczególne okręgi PZW. Pierwszy zakłada kontrolę wód tylko na terenie danego powiatu, zaś sam zapis w regulaminie brzmi z reguły w następujący sposób: terenem działania SSR są powierzchniowe wody śródlądowe w obrębie powiatu X. Drugi bierze pod uwagę możliwość rozszerzenia obszaru działania, poprzez zawieranie porozumień.

Przykładowy zapis regulaminu może wyglądać tak: ponadto, na podstawie zawartych przez starostów porozumień dotyczących współdziałania SSR, jej strażnicy mogą podejmować działania kontrolne na terenie powiatów objętych tymi porozumieniami. I wreszcie trzeci, który kompleksowo reguluje omawiane kwestie. Poza określeniem danego powiatu, jako terenu działania SSR i przewidzenia możliwości zawierania porozumień (lub uzyskania zgody rad ościennych powiatów), przewiduje także kontrole SSR z innych powiatów (bez zawierania porozumień!), a nawet kontrole na wodach innych niż PZW uprawnionych do rybactwa. Przykładowe zapisy prezentują się tak: w trosce o bardziej skuteczną walkę z kłusownictwem w powiecie X. wyraża się zgodę na działanie SSR z powiatów ościennych, na terenie działania SSR z powiatu X. oraz wody innych użytkowników rybackich będą objęte opieką SSR po zawarciu odrębnych porozumień tych użytkowników rybackich z okręgiem PZW.

 

Tekst Cezary Szczepaniak

Dodane przez: Redakcja WW

Powrót do wszystkich

Komentarze

Jeszcze nikt nie dodał komentarzy do tego wpisu.

Dodaj nowy komentarz

Chcesz dodać komentarz? Zaloguj się