Prawnik radzi

Wędkowanie cudzoziemców

Wędkowanie cudzoziemców

Mam siostrzeńca mieszkającego na stałe za granicą. W tym roku po raz pierwszy ma spędzić u mnie część wakacji. Chłopak jest zapalonym wędkarzem, a w okolicy mojego zamieszkania jest kilka atrakcyjnych wędkarsko jezior. Ja sam nie wędkuję. Usiłowałem zasięgnąć informacji u łowiących znajomych, jakie warunki musi spełnić siostrzeniec, aby legalnie łowić w Polsce. I tu zdania są bardzo podzielone. Jedni mówią o tym, że musi mieć kartę wędkarską i opłacone zezwolenie na wędkowanie, a inni że nie, gdyż cudzoziemców to nie obowiązuje.

Bardzo proszę o opinię w tej sprawie. Art. 7 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym stanowi, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą łowiectwa podwodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie. Posiadanie takiego zezwolenia potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku – określać sposób prowadzenia tego rejestru.

Oczywiście omawiane zezwolenie wiąże się z poniesieniem kosztów jego uzyskania, czyli wniesieniem opłaty za zezwolenie. Tak przedstawiają się podstawowe regulacje dotyczące wędkowania w Polsce. Ustawodawca wprowadza jednak dwa wyjątki od tych reguł. Dotyczą one zwolnienia z obowiązku posiadania karty wędkarskiej przez: 1) osoby do lat 14, 2) cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających zezwolenie uprawnionego do rybactwa. W tym miejscu muszę niestety zauważyć, że pytanie Czytelnika ma dwa poważne mankamenty, a mianowicie nie wskazuje wieku siostrzeńca, a ponadto nie określa, czy jest on cudzoziemcem. Stwierdzenie, że siostrzeniec mieszka na stałe za granicą, nie oznacza, że nie posiada obywatelstwa polskiego, a tym samym jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o cudzoziemcach. Nie pozostaje mi nic innego, jak przyjąć, że siostrzeniec jest cudzoziemcem i stąd w ogóle powstało pytanie i wątpliwości co do jego możliwości wędkowania w Polsce. Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym, z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie uprawnionego do rybactwa. Analogiczna regulacja dotyczy osób do lat 14, gdyż zgodnie z art. 7 ust. 6 omawianej ustawy – kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Z treści przywołanych powyżej przepisów wynika jednoznacznie, że siostrzeniec Czytelnika jako cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania karty wędkarskiej i to niezależnie od wieku. Kryterium wieku wiąże się natomiast z innymi kwestiami. Jeżeli cudzoziemiec ukończył 14. rok życia, opłaca zezwolenie uprawnionego do rybactwa i może samodzielnie wędkować na „wykupionych” wodach. Jeżeli natomiast nie ukończył 14. roku życia, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym, wędkuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Opiekun musi zatem posiadać kartę wędkarską, ale nie musi posiadać zezwolenia.

Obowiązek posiadania zezwolenia spoczywa na podopiecznym. Pozostaje jeszcze sprawa zapisów Regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW (dalej: „RAPR”) przy założeniu, że połowy będą dokonywane na wodach PZW. Analogicznie jak w przypadku ustawy, w § 1 pkt 3 RAPR zwalnia z obowiązku posiadania karty wędkarskiej osoby do 14 lat oraz cudzoziemców czasowo przebywających w Polsce. Dalsze zapisy RAPR dotyczące osób do 14. roku życia są jednak znacznie bardziej szczegółowe niźli ustawowe. W § 1 pkt 6 stanowi, że młodzież niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować: a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metodą spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę; b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, mają prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę. Odmienne regulacje dotyczą młodzieży zrzeszonej, jednakże niniejszą sprawę analizuję przy założeniu, że mamy tu do czynienia z cudzoziemcem, który nie jest zrzeszony w PZW. Niezrzeszony cudzoziemiec, który nie ukończył 14 lat, jest nie tylko zwolniony z obowiązku posiadania karty wędkarskiej, ale i zezwolenia. Zobligowany jest natomiast do wędkowania pod opieką i w ramach uprawnień swojego opiekuna. Cudzoziemiec, który ukończył 14. rok życia, może wędkować sam, jest zwolniony z obowiązku posiadania karty wędkarskiej i musi posiadać zezwolenie uprawnionego do rybactwa, czyli w tym wypadku PZW.

 

Tekst Cezary Szczepaniak

 

 

Dodane przez: Redakcja WW

Powrót do wszystkich

Komentarze

Jeszcze nikt nie dodał komentarzy do tego wpisu.

Dodaj nowy komentarz

Chcesz dodać komentarz? Zaloguj się