Prawnik radzi

Gdzie można wodować łodzie?

Gdzie można wodować łodzie?

W poprzednim numerze omówił Pan tematykę ograniczeń dotyczących stosowania silnika spalinowego o mocy powyżej 10 kW. Ale poruszył Pan też temat ograniczeń dotyczących poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami. Czy prawdą jest, że wędkarze nie będą teraz mogli zwodować łódki w wybranym przez siebie miejscu? Czy mogę prosić o omówienie tej tematyki?

 


Pozwolę sobie przypomnieć, że 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.). Tym samym przestała obowiązywać ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Kluczowymi zmianami w Prawie wodnym, z punktu widzenia naszego hobby, są zmiany dotyczące:
1) ograniczenia poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami;
2) ograniczenia uprawiania na wodach sportu, turystyki lub rekreacji za pomocą jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych.

Tym razem postaram się omówić kwestie poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami. Omawiane ograniczenia reguluje przepis art. 77 ust. 1
pkt 7 lit. a) – e) ustawy – Prawo wodne. Przepis ten stanowi, że zakazuje się poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, z wyłączeniem pojazdów:
a) jednostek organizacyjnych wykonujących uprawnienia właścicielskie w stosunku do wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach,
b) jednostek wykonujących roboty inwestycyjne lub prace utrzymaniowe,
c) jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych,
d) jednostek ratowniczych,
e) organów lub jednostek wykonujących kontrolę w zakresie określonym w przepisach ustawy i przepisach odrębnych.

Jak łatwo się zorientować, pojazdy wędkarzy nie są wyłączone z zakazu ustanowionego omawianym przepisem. Pozostaje zatem kwestia dwóch pojęć, a mianowicie „wód powierzchniowych” oraz „gruntów pokrytych wodami”.
Pojęcie wód powierzchniowych wyjaśniają przepisy art. 18–23 Prawa wodnego. Wody dzielą się na wody powierzchniowe i wody podziemne. Wodami powierzchniowymi są wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne oraz śródlądowe wody powierzchniowe. Śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na śródlądowe wody płynące oraz śródlądowe wody stojące.
Śródlądowymi wodami płynącymi są wody w:
1) ciekach naturalnych oraz źródłach, z których te cieki biorą początek;
2) jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym albo okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych;
3) sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących;
4) kanałach.
Śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi.
Z kolei pojęcie gruntów pokrytych wodami zostało zdefiniowane w art. 16 pkt 16, który stanowi, że rozumie się przez to grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzących.

 

 

Najwyższy czas, aby wyjaśnić, w jakim stopniu cytowane powyżej przepisy odnoszą się do wędkarzy, mając oczywiście na względzie przede wszystkim pytanie Czytelnika dotyczące możliwości wodowania łodzi. Sam zakaz poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych jest dość oczywisty i oznacza, że o ile stan wody na to pozwala, nie możemy jeździć np. korytem jakiegoś strumienia czy też przejeżdżać dowolnie przez płytką wodę, skracając sobie drogę np. do miejsca wędkowania. Pozostaje kwestia gruntów pokrytych wodami i poruszonego przez Czytelnika wodowania łodzi. O ile łódź jest niewielka (np. wożona na dachu samochodu), samochód parkujemy w odpowiedniej odległości od wody (nie wjeżdżamy do wody), a łódkę przenosimy na własnych barkach, problem omawianego zakazu nas nie dotyczy. Sytuacja ulega jednak zmianie, gdy łódka jest większych rozmiarów, wożona na przyczepie, a jej zwodowanie wymaga wjechania do wody przyczepą (przyczepa jest pojazdem!). Zakładając, że chcemy taką łódkę zwodować w dogodnym dla siebie miejscu, wodując w ten sposób, poruszamy się po gruntach pokrytych wodami, czyli gruntach, po których poruszać nam się nie wolno. Wjeżdżając przyczepą do wody, poruszamy się po brzegu i dnie danej wody. Czy w takim razie, w opisanych przypadkach, w ogóle nie będzie można wodować legalnie łodzi? Nie! Jednakże przepis ten w zdecydowany sposób ogranicza możliwość wodowania dużych łodzi przez wędkarzy. Bezwzględnie nie ma już w tej chwili mowy o wodowaniu w dowolnie wybranych miejscach, według widzimisię wędkarza. Do wodowania muszą być użyte slipy, czyli pochylnie. Poruszanie się po pochylni nie stanowi poruszania się po gruncie pokrytym wodą, gdyż slip jest budowlą hydrotechniczną.
Pozostaje kwestia sankcji karnych za poruszanie się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami. Oczywiście ustawodawca przewidział takowe. Art. 475: kto niszczy lub uszkadza brzegi śródlądowych wód powierzchniowych, brzegi wód morskich, budowle, w tym mury, niebędące urządzeniami wodnymi, tworzące brzeg lub grunty pokryte śródlądowymi wodami powierzchniowymi – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Tekst Cezary Szczepaniak

Dodane przez: Redakcja WW

Powrót do wszystkich

Komentarze

Jeszcze nikt nie dodał komentarzy do tego wpisu.

Dodaj nowy komentarz

Chcesz dodać komentarz? Zaloguj się